כל תקצירי המאמרים ב כרך מז, תשפ”א, 2020

איזון בין דאגה לעצמי ודאגה לאחר: השלכות לעבודה טיפולית עם בני משפחה לאנשים עם מחלת האלצהיימר

מחברים: אלינער פרדס ורמי טולמץ’

החוג לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

המאמר דן באתגרים הניצבים בפני בני משפחה לאנשים חולים באלצהיימר, תוך התמקדות בתהליכים העשויים לקדם את יכולתם לאזן לאורך זמן בין דאגה לצורכי החולה ודאגה לעצמם.

לבן המשפחה, ובפרט למי שמשמש כמטפל העיקרי, יש (לפחות) שני אנשים שאליהם הוא חייב להתייחס: האדם הסובל מאלצהיימר והוא עצמו. לכן, משימתו של בן המשפחה, המשמש כמטפל העיקרי, היא להצליח לצעוד במעין נתיב צר וחלקלק במיוחד, תוך שהוא מישיר מבט לעבר יקירו וסבלו, אך גם כלפי עצמו וכלפי אחרים בסביבתו.

עוד

“פנסיה רוחנית”: מבט חדש על אוצרות הדעת של הגיל השלישי

המחברת: 

רינה כהן-סוצקובר

תקציר: 

בעת האחרונה מתקיים דיון ציבורי ער בנושאי הפנסיה על היבטיה המגוונים. הדיון מקיף
סוגיות רבות: תקופת החיסכון המומלצת, גובה החיסכון, מאפייני החיסכון ומי אחראי
לחסוך. כולם כאחד מתמקדים בהתייחסות למשאבים הכספיים שאמורים להבטיח קיום
נאות למי שהגיע לגיל פרישה. אין ספק, שמשאבים כספיים הולמים חיוניים לשם קניית
שירותים בסיסיים, אך אין הם מספיקים כדי לקיים חיים של איכות. בחברת ידע מפותחת,
המשתנה בקצב מואץ, הכרחי לשלב מושג חדש: “פנסיה רוחנית”.
מהי

עוד

המגפה בעיצומה: האתגרים של בתי החולים הגריאטריים מעבר ל Covid-19

המחברים: 

דורון מרימס, תמי פורת-פקר, טניה בוגוסלבסקי

תקציר: 

מ אמר זה נכתב בחודש מארס 2020 , כאשר מגפת ה Covid-19- הייתה
בעיצומה. המאמר עוסק באתגרים הניצבים בפני בתי החולים הגריאטריים
בנושאים הקשורים בטיפול בחולים שאינם מאובחנים ב .Covid-19-
בתי החולים הגריאטריים לקחו חלק פעיל בהתמודדות הלאומית עם
מגפת ה Covid-19- . לשם כך נבנו מחלקות ייעודיות והצוותים עברו הכשרה
מתאימה.
בעת מגפה עולמית הזורעת פחד קיומי, נושאים מרכזיים בתחום
הגריאטריה, כמו תפקוד ואיכות חיים, עלולים להידחק לצד מבחינת סדר
העדיפויות.

עוד

אין פתרון קסם: אפוטרופסות לאדם זקן — תפיסותיהם של עובדים סוציאליים

המחברים: 

שרון פרידמן, מיכאל (מיקי)שינדלר, ליאת איילון

תקציר: 

מטרת המחקר הייתה לבחון את האופן שבו עובדים סוציאליים לעניין סדרי
דין בתחום הזיקנה )להלן: עו”ס לס”ד( תופסים את תפקידם בהליך מינוי
אפוטרופוס. לעו”סים תפקיד מכריע במינוי אפוטרופוס לאנשים זקנים,
הן ביזום ההליך והן בהגשת חוות דעת לבית המשפט בנוגע לצורך במינוי
האפוטרופוס ובזהות הממונה. המחקר נעשה באמצעות ניתוח איכותני של
ראיונות עם 18 עו”סים לס”ד בתחום הזיקנה.
מהראיונות עולה, כי עו”סים לס”ד רואים את תפקידם כדורש יכולת
מקצועית אשר נעה בין שני קטבים של התערבות: מצד אחד, התערבות
טיפולית במשפחה סביב הטיפול באדם הזקן, ומהצד האחר, התערבות
סמכותית באמצעות החוק לשם הגנה על האדם הזקן מפני התעללות, הזנחה
והזנחה עצמית.

עוד

טיפול מרובה תרופות והקשרו לאיכות חיים בריאותית בגיל מבוגר

המחברים: 

קוסטיה פינסקי, מיכאל ריבקין, ליאת קורן

תקציר: 

רקע
טיפול מרובה תרופות )טמ”ת( הוא תופעה הנמצאת במגמת עלייה בקרב
מבוגרים, בשל הצרכים הבריאותיים הייחודיים של קשישים, הנאלצים
להתמודד בו-זמנית עם מספר גובר של מחלות ועם עצמאות נמוכה. טמ”ת
שאינו מנוהל ביעילות עלול להפחית מאיכות החיים הבריאותית וליצור בעיות
בריאותיות חדשות בניגוד למטרתו מלכתחילה. שאלות המחקר עסקו בקשר
שבין הטמ”ת לאיכות חיים בריאותית ובהמלצות לשיפור הטמ”ת.
שיטה
ניתוח ביקורתי של סקירת ספרות עדכנית המבוסס על 20 מאמרים שעסקו
בקשר שבין טמ”ת לאיכות חיים בריאותית בנקודות השוואה שונות.

עוד