כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה

כל תקצירי המאמרים

טיפול מרובה תרופות והקשרו לאיכות חיים בריאותית בגיל מבוגר

המחברים: 

קוסטיה פינסקי, מיכאל ריבקין, ליאת קורן

תקציר: 

רקע
טיפול מרובה תרופות )טמ”ת( הוא תופעה הנמצאת במגמת עלייה בקרב
מבוגרים, בשל הצרכים הבריאותיים הייחודיים של קשישים, הנאלצים
להתמודד בו-זמנית עם מספר גובר של מחלות ועם עצמאות נמוכה. טמ”ת
שאינו מנוהל ביעילות עלול להפחית מאיכות החיים הבריאותית וליצור בעיות
בריאותיות חדשות בניגוד למטרתו מלכתחילה. שאלות המחקר עסקו בקשר
שבין הטמ”ת לאיכות חיים בריאותית ובהמלצות לשיפור הטמ”ת.
שיטה
ניתוח ביקורתי של סקירת ספרות עדכנית המבוסס על 20 מאמרים שעסקו
בקשר שבין טמ”ת לאיכות חיים בריאותית בנקודות השוואה שונות.

הקטן/הגדל פונט
מונוכרום